Obowiązkowe zaliczka na poczet opłaty ogrodowej na rok 2020

Zgodnie z uchwałą nr 44/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym  koronavirusem COVID-19

Zarząd Komisaryczny ROD Szafirek zobowiązuje  do wnoszenia zaliczki na poczet opłaty ogrodowej  za rok 2020 niezależnie od powierzchni działki czy zużycia wody w kwocie 500,00 zł

Po ustaleniu przez Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Działkowców  wysokości  opłat na rok 2020 zaliczki te zostaną rozliczone, np. jeśli opłata za rok 2020 wyniesie za jakąś działkę 780,00 to do zapłaty pozostanie 280,00 zł

Zaliczkę należy uiścić do dnia 31 maja 2020 r.  na rachunek bankowy ROD Szafirek

Rozwiązanie takie zapewni środki na funkcjonowanie bieżącej działalności ROD, jednocześnie pozwoli na zachowanie podstawowych standardów transparentności w funkcjonowaniu ROD.

Z uwagi na nadzwyczajny charakter sytuacji Zarząd Komisaryczny nie jest w wstanie określić, kiedy zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w roku 2020.

Prosimy  o śledzenie informacji znajdujących się na stronie internetowej ROD Szafirek lub tablicach ogłoszeń naszego ogrodu.

W razie pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź drogą e-mail.

Czytaj dalej


ZOSTAŃ W DOMU

W związku z informacjami, że Policja  będzie egzekwować wynikające z Rozporządzenia Rządu ograniczenia w przemieszczaniu się obywateli informujemy co następuje:

Przypominamy, że z treści Rozporządzenia Rządu z 30 marca br. nie wynika wyłączenie terenów ROD z użytkowania. Istnieje natomiast na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakaz przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby m.in. w celu: zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Interpretując powyższy zakaz oraz kierowane do zarządów ROD zalecenia Policji apelujemy o powstrzymanie się od przemieszczania się na tereny ROD w ww. okresie i ograniczenie pobytu na działkach do załatwienia niezbędnych życiowo potrzeb. Podczas przejazdu i przebywania na terenie ROD należy zachować wszystkie środki bezpieczeństwa i ograniczenia w kontaktach z innymi osobami.

Ograniczenie, a wręcz wykluczenie bezpośrednich kontaktów z innymi działkowcami, zakaz pobytu dla osób spoza najbliższej rodziny, zaniechanie korzystania z urządzeń wspólnych, jak place
zabaw, świetlice. Choć uciążliwe, ograniczenia te są dzisiaj konieczne.

Czytaj dalej


Przedogródek ważna informacja

Zarząd Komisaryczny ROD informuje, że w związku z panującą epidemią wstrzymuje do odwołania termin usunięcia nasadzeń.

Na podstawie § 68 Regulaminu ROD uprasza się o usunięcie wszelkich nasadzeń, płotków, kamieni itp. sprzed działki- teren wspólny ROD liczymy się od granicy działki. Zarząd wyznacza termin na usunięcie w/w nasadzeń i naniesień do 31.05.2020 r. 

Po tym terminie Zarząd Komisaryczny ROD wyznaczy wykonawcę, który wykona to w ramach dodatkowej opłaty, którą poniesie działkowiec. Sprawę ustalenia odpowiedzialności działkowca reguluje § 67 regulaminu ROD.

 

Czytaj dalej


DYŻUR ODWOŁANY

W związku z panującą sytuacją wynikająca z zagrożenia koronawirusem  Zarząd Komisaryczny ROD Szafirek informuję iż, dyżury zarządu  oraz pobieranie opłat zostaje zawieszone do ODWOŁANIA. 

Wszystkie opłaty należy dokonać bezpośrednio na rachunek bankowy ROD Szafirek zachowując obowiązujące terminy płatności.

W sprawach PILNYCH  prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mail.

Czytaj dalej


Rębak na gałęzie

 

Zarząd ROD Komisaryczny „Szafirek’’ umożliwia składowanie obciętych gałęzi o średnicy do 5 cm na terenie parkingu od dnia 15 kwietnia br.  do 19 kwietnia br.  obok miejsca na bioodpady.

Po tym terminie zabrania się przynoszenia gałęzi na teren parkingu. Osoby które nie będą przestrzegały tych ustaleń zostaną zobowiązane do usunięcia  pozostawionych przez siebie gałęzi.

INFORMUJEMY ŻE TEREN PARKINGU JEST MONITOROWANY

Przypominamy że do końca maja br każdy działkowiec jest zobowiązany zgodnie  par. 68 regulowaniu ROD do uporządkowania terenu przed swoją działką ( usunięcie wszelkich nasadzeń itp.)

 

 

Czytaj dalej


Worki na bioodpady

Zarząd  Komisaryczny ROD ”SZAFIREK” informuje, że od dnia 07 marca br. w biurze zarządu do odbioru będą worki na bioodpady w ramach opłaty za śmieci. Na jedna działkę przypada  8 szt. worków o pojemności 60 litrów  na cały  sezon.

Worki wydawane będą tylko użytkownikom działki za pokwitowaniem.

ZAPEŁNIONE WORKI Z  ODPADAMI ZIELONYMI MOŻNA SKŁADOWAĆ NA TERENIE PARKINGU W MIEJSCU DO TEGO WYZNACZONYM.

Ponadto informujemy że nadal można zakupić większe worki tak jak w latach minionych.

Czytaj dalej


Odpady Problemowe

Od dnia 9.03.2020 r.- 11.03.2020 r. można składować w wyznaczonym miejscu przy śmietnikach odpady problemowe.

Nie obejmują one odpadów po remontowych np. drzwi, gruzu, futryn, brodzików, toalet, itp.

Jeśli ktoś przyniesie odpady, które są zabronione, zostanie on zlokalizowany i wezwany do ich usunięcia. W przeciwnym wypadku zostanie on obciążony odrębną notą za wywóz i posprzątanie odpadów.

Czytaj dalej