Altana budowa, rozbudowa, nadbudowa, budowa zbiornika

Zgodnie z § 41 pkt 7 regulaminu ROD działka może być wyposażona
w bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe. Bardziej szczegółowe
wytyczne dotyczące szamba reguluje § 43 Regulaminu ROD w
brzmieniu:
1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach powszechnie
obowiązujących, działka może być wyposażona w zbiornik na
nieczystości ciekłe. Odpowiedzialność za warunki sanitarno-
higieniczne i ochronę wód gruntowych przed
skażeniami ponosi działkowiec.
2. Eksploatacja urządzeń, o których mowa w ust. 1, wywóz
nieczystości lub ich utylizacja musi odbywać się na warunkach
określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
3. Działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd
ROD o zamiarze budowy zbiornika na nieczystości ciekłe,
załączając rysunek uwzględniający jego usytuowanie względem
granic działki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w miejscu
zapewniającym swobodny dostęp wozu asenizacyjnego.
Zagadnienie dotyczące odległości w jakiej zbiornik musi być usytuowany,
reguluje § 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie, a odległość urządzeń sanitarnych należy
mierzyć od pokryw i wylotów wentylacji szamba.
Odległości jakie należy zachować:
– 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na
pobyt ludzi,
– 2 m od granicy działki sąsiedniej oraz drogi, ulicy lub ciągu pieszego- w
tym także alei ogrodowej
-15 m od studni (§31 ust. 1 pkt 3)
Biorąc od uwagę funkcje jakie spełnia działka rodzinna oraz możliwość
korzystania z  niej jedynie sezonowo, Okręg uznaje, że budowa zbiornika
na nieczystości ciekłe do 10m3 będzie wystraczająca. Ponadto, budowa
do pojemności 10m3 wiąże się z niższym kosztem, a przede wszystkim
zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3a ustawy Prawo budowlane nie wymaga
pozwolenia na budowę, aczkolwiek art. 30 ust. 1 pkt
1 nakłada obowiązek zgłoszenia tego zamiaru do starostwa, bądź
urzędu miasta (w powiatach grodzkich). Zgłoszenia dokonuje się na
obowiązujących drukach, które można pobrać bezpośrednio w urzędzie,
bądź na ich stronie internetowej.
Mimo dokonania zgłoszenia i uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy,
zgodnie z § 43 regulaminu ROD o zamiarze realizacji tego

przedsięwzięcia należy powiadomić na piśmie Zarząd ROD, załączając
rysunek.


Kwestie altanki na działce reguluje szereg przepisów, z którymi warto się zapoznać
jeżeli zamierzamy przystąpić do budowy lub nabyliśmy działkę z istniejącą
altanką. Na samym początku powinniśmy zadać sobie pytanie, co kryje się pod
definicją altanka ogrodowa ? Na to pytanie odpowiada nam Ustawa z dnia 20 marca
2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która w
Art.2  ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U.
z 2014 r. poz. 40) wprowadza definicje altanki działkowej- przez którą należy
rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt
budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym
ogrodzie działkowym.
Tak więc nasza altanka może mieć konstrukcję drewnianą  i murowaną.
Kolejnym krokiem przed rozpoczęciem budowy naszej altanki jest zapoznanie się z
przepisami dotyczącymi wymiarów naszego przedsięwzięcia, który pozwoli nam na
uniknięcie kłopotów z nadzorem Budowlanym.
Kwestie tą reguluje ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. art.2 pkt.9a mówiący,
że altanka działkowa położona na terenie rodzinnego ogrodu działkowego może
mieć powierzchnie zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach
stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie
wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekroczy
12 m2. oraz uchwalonym przez Krajową Radę PZD w dniu 1 października 2015 r.
Regulaminie ROD, mianowicie w § 44 pkt.2-6 mówiącym, że altana działkowa
może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 35
m2. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich
łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2, przy czym musimy pamiętać, że
odległość altanki od granicy działki wynosi 3m.
Oprócz powyższych wymiarów altanki, ważnym jest zapoznanie się z  § 45
Regulaminu ROD mówiącym, że działkowiec obowiązany jest powiadomić na
piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany
działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i
wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z parametrami
określonymi w § 44. Pamiętajmy, że Zarząd ROD jedynie przyjmuje zgłoszenie, a
nie wydaje pozwolenia na jej budowę, gdyż zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego art.29 pkt. 1 ust. 4 pozwolenia na budowę nie wymaga budowa altan
działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13
grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40).

Jak liczona jest powierzchnia zabudowy altanki ogrodowej ?
W brew naszym przekonaniom i twierdzeniach niektórych z nas, że powierzchnie
zabudowy liczy się na wysokości 50 cm od  poziomu gruntu, niektóre wykonane
przez działkowców altanki o konstrukcji tzw. grzyba, które w podstawie są zgodny
z wymiarami obwarowanymi w przepisach, natomiast ich górna część przekracza
granice normy.
Zgodnie więc z obowiązującą definicją zawartą w polskiej normie PN-ISO
9836:1997 przez powierzchnię zabudowy uznaje się powierzchnię terenu zajętego
poprzez budynek w stanie wykończonym, mierzonym przez rzut pionowy
zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu.
Jak liczona jest wysokość altanki na wzniesieniu?
Na to pytanie znajdziemy odpowiedź również w Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury § 7 mówiący, że wysokość budynku lub jego części, służąca do
określenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, liczy się od poziomu
terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany
zewnętrznej, gzymsu lub attyki bądź jako wymiar liczony od poziomu terenu do
najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych.
Tak więc podczas budowy altanki działkowej na zboczu musimy pamiętać, aby
wejście do budynku było usytuowane od strony najwyżej położonego poziomu
terenu.
Co rozumiemy pod pojęciem dach płaski, a dach stromy?
Jak już wcześniej było wspomniane altanka działkowa zgodnie z Regulaminem
ROD oraz Ustawą Prawo Budowlane może mieć wysokość 5m przy dachu dwu
spadowym oraz 4 m przy dachu płaskim. Na wyżej wymienione definicje możemy
uzyskać odpowiedź w Polskiej Normie PZ-89/B-10425, która stanowi, iż:
• dach płaski jest to dach o kącie nachylenia konstrukcji połaci nie większej niż 12o
stopni
• dach stromy jest to dach o kącie nachylenia konstrukcji połaci większej niż 12o
stopni