Dokąd zmierza ROD Szafirek?

Końcówka roku 2019 i początek roku 2020 w poznańskim ROD Szafirek były wyjątkowo burzliwe. Działkowcy ROD chcący w spokoju korzystać ze swoich działek zostali postawieni przez grupę zamieszkujących w ogrodzie w stan niepewności, a nawet zagrożenia o swoje bezpieczeństw i mienie. W ogrodzie liczącym 269 działek, a członkostwo w PZD posiada 340 osób, z inicjatywy działkowców którzy nie bacząc na obowiązujące prawo zamieszkali na ogrodzie, doszło do próby wyprowadzenia ogrodu ze struktur PZD. Niestety, wśród osób wspierających tę inicjatywę znaleźli się członkowie zarządu ROD. Od szeregu lat w ogrodzie narastał konflikt pomiędzy działkowcami łamiącymi prawo i działkowcami szanującymi obowiązujące przepisy i chcącymi w spokoju korzystać z działek. Jednym z powodów narastania konfliktu było systematyczne podnoszenie opłat ogrodowych powodowane kosztami remontu infrastruktury degradowanej intensywną eksploatacją ogrodu przez mieszkających, którzy też wywoływali i popierali kolejne uchwały podnoszące opłaty. Także zarząd ROD, który prowadził biuro i zatrudniał w nim prezes ogrodu nie przyczyniał się do obniżania kosztów ponoszonych przez wszystkich działkowców. W wyniku skarg działkowców na działanie zarządu składanych do Okręgu i jednostki krajowej 17 września 2019r. została przeprowadzona przez pracowników biura Okręgu kontrola w ROD, która wykazała szereg nieprawidłowości. Na podstawie wyników kontroli Okręgowy Zarząd wydał zarządowi ROD w dniu 29 października 2019r. zalecenia do wykonania w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 31 stycznia 2020r. nakazując m.in. przestrzeganie przepisów ustawy o rod i statutu PZD, podjęcia działań mających na celu ograniczenie zjawiska zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego, przestrzeganie preliminarza finansowego i prowadzenie oszczędnej gospodarki finansowej. Odpowiedzią na wydane zalecenia było zorganizowanie w dniach 7 i 14 listopada 2019 r. spotkań działkowców zamieszkujących na terenie ogrodu, zwołanych mailami bez powiadamiania działkowców ogrodu niełamiących prawa. W wyniku tych spotkań zawiązała się grupa inicjatywna, która złożyła w dniu 14 listopada wniosek o zwołanie zebrania działkowców w celu wyłączenia ogrodu ze struktur PZD. Wszystkie te działania, inspirowane przez zarząd ROD, były podejmowane bez informowania jednostki nadrzędnej. Okręgowy Zarząd PZD po uzyskaniu od ufających Związkowi działkowców informacji o sytuacji w ROD na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2019 r. odwołał zarząd ROD zarzucając mu działanie godzące w PZD i powołał zarząd komisaryczny ogrodu. W terminie ustawowym, tj. 14 grudnia 2019r. odbyło się w pierwszym terminie zebranie działkowców w celu wyboru stowarzyszenia mającego zarządzać ogrodem. Zebranie nie zakończyło się podjęciem uchwały, gdyż działkowcy chcący pozostać w PZD opuścili salę obrad przed głosowaniem i zwolennicy wyodrębnienia nie mieli wymaganego kworum do podjęcia uchwały. Kolejnym krokiem obrońców dotychczasowego ładu w ogrodzie było złożenie w dniu 4 grudnia 2019r. wniosku o zwołanie w ciągu 30 dni nadzwyczajnego walnego zebrania wyborczego. Celem tej inicjatywy było niezwłoczne zaprzestanie kierowania ogrodem przez zarząd komisaryczny, który był oskarżany, że będzie eksmitował z działek zamieszkujących działkowców i wyprowadzał pieniądze ogrodu.  Pomimo trudności z dostępem do pełnej dokumentacji ogrodu, nieprzekazanej przez odwołany zarząd ROD oraz okresu świątecznego, zarząd komisaryczny zwołał na dzień 3 stycznia 2020r. nadzwyczajne zebranie wyborcze. W przededniu zebrania doszło do pożałowania godnych ekscesów ze strony łamiących prawo. Doszło do dewastacji 3 działek należących do członków zarządu komisarycznego, a na terenie ROD i na kilku poznańskich wiaduktach wywieszono, bez zgody właścicieli, hasła przeciw PZD. O faktach kolejnego łamania prawa powiadomione zostały organy ścigania, które wszczęły stosowne postepowania. Także to drugie zebranie działkowców nie dało oczekiwanego przez prowodyrów efektu. By zebranie mogło się odbyć wymagana była obecność ponad 50 % członków PZD, tymczasem na sali obrad pojawiło się 117 działkowców. Tym samym zebranie nie było uprawnione do przeprowadzenia wyborów nowego zarządu ROD. Przebieg zebrania był obserwowany przez media (TVP i Radio Poznań), które mamy taką nadzieję, obiektywnie zrelacjonują jego przebieg. Rozwój wydarzeń spowodował, że w ogrodzie nadal zarządza zarząd komisaryczny, który będzie prowadził ogród do czasu wyłonienia nowego zarządu podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, wstępnie planowanego na kwiecień br. W tym czasie zarząd będzie miał okazję wyjaśnić wszelkie nieprawidłowości i podjąć działania w celu normalizacji sytuacji w ogrodzie.

Podsumowując należy stwierdzić, że podejmowane przez organizatorów działanie szkodzą przede wszystkim działkowcom, którzy świadomie nie chcieli brać udziału w zainicjowanych zebraniach by nie dopuścić, aby ogród przestał być miejscem odpoczynku i rekreacji, lecz stał się osiedlem mieszkaniowym. Zarząd komisaryczny, zgodnie z zaleceniami Okręgu, w najbliższym czasie przeprowadzi rozmowy z działkowcami zamieszkującymi na terenie ogrodu w celu wyjaśnienia powodów złamania prawa i uzyskania informacji, w jaki sposób działkowcy zamierzają rozwiązać swoją sytuację mieszkaniową. Te rozmowy są konieczne, bo być może będzie potrzeba niektórym rodzinom udzielić wsparcia w celu uzyskania mieszkania w mieście. Przeciwnicy Związku podnoszą, że zarząd ROD będzie eksmitował mieszkańców. Pomimo, że takie możliwości prawne istnieją, to zarząd komisaryczny nie zamierza odbierać prawa do działki, a ewentualna eksmisja będzie możliwa tylko w skrajnych przypadkach, gdy osoby zamieszkujące nie wykażą żadnych działań w celu zaprzestania łamania prawa.

Jako prezes zarządu komisarycznego zwracam się do wszystkich działkowców ogrodu o wyciszenie emocji i zaprzestanie bezsensownej agresji wobec innych działkowców, nie podzielających ich punktu widzenia. Zarząd komisaryczny zrobi wszystko, co w jego mocy, by w ROD Szafirek prawo było przestrzegane, a działkowcy mogli spokojnie uprawiać swoje działki.

Mariusz Zieliński
Prezes Zarządu Komisarycznego ROD