Regulamin korzystania z pilotów oraz poruszania się pojazdów mechanicznych

Regulamin korzystania z pilotów oraz poruszania się pojazdów mechanicznych na terenie
ROD Szafirek w Poznaniu.

§1
Wjazd i poruszanie się pojazdów mechanicznych na terenie ROD Szafirek w Poznaniu odbywa się na zasadach obowiązującego Prawa Kodeksu Drogowego.
1. Prawo do wjazdu na teren ROD Szafirek ma tylko i wyłącznie działkowiec ROD Szafirek lub osoby trzecie upoważnione przez niego do wjazdu przestrzegające Zasady Poruszania się po terenie ROD.
2.Działkowiec może zakupić pilot umożliwiający wjazd na teren ogrodu w biurze Zarządu. Cena uzależniona jest od kosztu zakupu pilota wraz z usługą aktywacji pilota w danym roku.
3. Na jedną działkę mogą być przypisane dwa piloty.
4. Zarząd ROD Szafirek prowadzi rejestr pilotów przypisanych do danej działki.
5. Zabrania się jakichkolwiek prób kopiowania pilota wjazdowego oraz użyczania go osobom trzecim i innym działkowcom. Ujawnienie korzystania z pilota skopiowanego spowoduje wprowadzenie zakazu wjazdu na teren ROD Szafirek wobec działkowca , który posługuje się owym pilotem.
6. Zagubienie lub zniszczenie pilota powinno być niezwłocznie zgłoszone do Zarządu ROD Szafirek w celu jego zablokowania.
7. Pojazdy mechaniczne poruszają się najkrótsza drogą z prędkością maksymalną 10k/h. Wyjazd z ogrodu odbywa się na tych samych zasadach co wjazd.
8. Bezwzględne pierwszeństwo na alejkach głównych i alejkach bocznych należy stosować w kolejności:
a) pieszy
b) rowerzysta
c) pozostałe pojazdy mechaniczne
powyższe stosuje się z wyłączeniem pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Prawem Kodeksu Drogowego (pogotowie ratunkowe, policja, straż pożarna).
9. Pojazd mechaniczny , który wjechał na teren ogrodu nie może być uciążliwy dla innych działkowców, a tym samym nie może być używany jako jednostka wycieczkowa dla obejrzenia całości ogrodu.
10. Na alejkach ogrodowych ROD Szafirek obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania pojazdów mechanicznych. Pojazd zaparkowany lub blokujący drogi przejazdowe, alejki główne, alejki boczne może być odholowany na koszt kierowcy, a właścicielowi działki zostanie ograniczone prawo wjazdu na teren ROD Szafirek , po dwukrotnym upomnieniu go drogą pisemną, mailową, smsową lub telefoniczną .
11. Na przełomie maj-wrzesień każdego roku wjazd na teren ogrodu jest ograniczony poprzez zamknięcie bramy głównej od 11-18. W piątki wjazd na teren ogrodu możliwy jest przez całą dobę. Nie dotyczy osób uprawnionych do wjazdu na teren ogrodu.
12. W celu uzyskania możliwości korzystania z pilota całodobowego, konieczne jest przedłożenie w terminie do 30 maja każdego roku dokumentacji poświadczającej niesprawność ruchową. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd podejmuje indywidualną decyzję o przyznaniu pilota.
13. Działkowiec, który przenosi prawa do działki jest zobowiązany do przekazania pilotów nowemu użytkownikowi działki. Brak przekazania urządzenia spowoduje dezaktywację pilota.
14. Za łamanie powyższych zasad Zarząd ROD Szafirek w Poznaniu może ograniczyć wjazd na teren ogrodu tj. uniemożliwić wjazd na okres ustalony przez Zarząd lub dokonać blokady całkowitego wjazdu.
§2
Tereny ROD Szafirek jako tereny rekreacyjne nie są przystosowane do poruszania się po nich pojazdów mechanicznych. Działkowiec, który porusza się pojazdem mechanicznym na terenie ROD Szafirek czyni to na własną odpowiedzialność , a tym samym odpowiedzialny jest za poczynione szkody materialne i niematerialne na majątku wspólnym ROD Szafirek i indywidualnym każdego działkowca.
1. Działkowiec , który nieumyślnie uczynił szkodę zgłasza ją bezpośrednio poszkodowanemu, a w przypadku braku takiej możliwości zgłasza ją do Zarządu celem powiadomienia poszkodowanego.
2. Brak woli zadośćuczynienia poczynionym szkodom jest traktowane jako świadome naruszanie zasad współżycia społecznego, a nagminne powtarzanie takich incydentów może skutkować czasowym zawieszeniem zgody na wjazd na teren ROD Szafirek.
3. Działkowiec , któremu jest dostarczany towar na teren ROD Szafirek jest odpowiedzialny za powstałe szkody wyrządzone przez firmy transportowe i jest zobowiązany do usunięcia powstałych szkód oraz zobligowany do poinformowania o ograniczeniach prędkości obowiązujących na terenie ogrodu.
4. Działkowiec , który był świadkiem uczynienia szkody ,a bezpośrednio w niej nie uczestniczył winien powiadomić Zarząd o zaistniałej szkodzie, zarówno jeśli szkoda dotyczy mienia wspólnego jak i mienia indywidualnego.
§3
Zarząd ROD Szafirek nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku wjazdu pojazdu mechanicznego na teren ROD Szafirek.
§4
W pozostałych niewymienionych kwestiach mają zastosowanie przepisy Prawa Cywilnego i Kodeksu Drogowego.