Regulamin użytkowania I dozoru energii elektrycznej

Regulamin użytkowania i dozoru energii elektrycznej na terenie Rod Szafirek.

& 1

Regulamin opracowano na podstawie Uchwały nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD

z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych

ogrodach działkowych

& 2

PODŁĄCZENIE DO SIECI I KORZYSTANIE Z ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. Korzystanie z energii elektrycznej na działce możliwe jest poprzez podłączenie do sieci ogrodowej za zgodą Zarządu ROD, którego dokonuje osoba upoważniona.

2. Energia elektryczna na działce może być wykorzystywana jedynie do zagospodarowania i uprawy działki oraz do wypoczynku na działce.

3. Wykorzystywanie energii do celów innych niż wymienione w pkt 2, zwłaszcza do celów zarobkowych, stanowi przesłankę do zablokowania dostaw energii przez Zarząd ROD.

4. Zgoda Zarządu ROD na podłączenie do sieci elektrycznej jest uzależniona od uregulowania wszelkich zobowiązań ciążących na działkowcu w stosunku do ROD.

5. Dostawa energii rozpoczyna się, kiedy elektryk działkowy podłączy do sieci ówcześnie wyprowadzony przez działkowca kabel.

6. Podlicznik energii elektrycznej podlega wymianie co 10 lat oraz w przypadku uzasadnionego błędnego naliczania energii. Wymiany licznika dokonuje elektryk działkowy na koszt działkowca (licznik + koszt wymiany).

& 3

ROZLICZANIE ZUŻYCIA ENERGII

1. Naliczenie zużytej energii elektrycznej przez działkowca następuje zgodnie z ceną za 1 kWh wraz z wszelkimi dodatkowymi opłatami stosowanymi przez zewnętrznego dostawcę energii w chwili dokonywania spisu licznika energii elektrycznej przez osobę upoważnioną.

2. Opłaty wnoszone przez działkowców z tytułu korzystania z energii elektrycznej ustalane są na podstawie wskazań indywidualnych podliczników odczytanych przez osobę upoważnioną przez Zarząd Rod.

3. Informacja o wysokości opłaty za zużytą energię wraz z numerem działki umieszczana jest na tablicy ogłoszeń po ówczesnym pisemnym wyrażeniu zgody. Publikowana jest po dokonaniu odczytu i naliczeniu opłaty przez osobę upoważnioną przez Zarząd wraz z terminem płatności.

4. Termin wnoszonych opłat wyznaczony jest przez Zarząd ROD. Jest widoczny na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Rod, tj. rodszafirek.com

5. Nie uiszczenie opłaty z tytułu zużytej energii w wyznaczonym przez Zarząd Rod terminie stanowi podstawę do odłączenia dostaw energii.

6. Ponowne podłączenie do sieci ogrodowej danego działkowicza nastąpi dopiero po uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł. W przypadku konieczności ponownego odłączenia dostawy energii w ciągu 12 miesięcy opłata za kolejne podłączenie wyniesie 100 zł.

& 4

OPŁATA ENERGETYCZNA

1. Wprowadza się pojęcie opłaty energetycznej.

2. Przez pojęcie opłaty energetycznej należy rozumieć opłatę corocznie uchwalaną przez walne zebranie członków ROD, przeznaczoną na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłania energii wewnątrz ogrodu. Opłatę energetyczną wnoszą działkowcy podłączeni do sieci ogrodowej.

& 5

NADZÓR I KONSERWACJA

1. Nadzór i konserwacja części wspólnych sieci ogrodowej należy do zadań Zarządu ROD.

2. Koszty konserwacji i nadzoru nad siecią ogrodową oraz koszty energii zużytej na potrzeby ogrodowe pokrywane są z ogólnej opłaty przeznaczonej na funkcjonowanie ogrodu, tj. opłaty ogrodowej.

3. Do zadań elektryka należy w szczególności:

– dokonywanie bieżących napraw sieci ogrodowej

– nadzór nad stanem technicznym

– właściwe jej oznakowanie

& 6

TRYB PRZEPROWADZENIA KONTROLI

1. W uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością sprawdzenia stanu technicznego sieci lub w sytuacji wystąpienia przesłanek świadczących o nieprawidłowościach w korzystaniu z energii elektrycznej przez użytkownika działki, elektryk działkowy może przeprowadzić kontrolę sieci na indywidualnej działce.

2. Kontrola przeprowadzana jest przez Komisję powołaną przez Zarząd Rod, w skład której wchodzi elektryk działkowy oraz przy współudziale osoby, o której mowa w par.6 pkt.1.

3. Przedmiotem badania podczas kontroli jest sposób wykorzystywania energii, ogólny stan sieci, zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa oraz funkcjonowanie i stan podlicznika.

4. W trakcie kontroli musi być obecny użytkownik działki lub inna wskazana przez niego osoba pełnoletnia.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół podpisany przez Komisję i użytkownika działki lub reprezentującą go osobę. Protokół przedstawiony jest Zarządowi.

6. W przypadku odmowy złożenia podpisu przez osoby wymienione w pkt.5 należy zaznaczyć to w protokole z podaniem przyczyny.

7. Bezpodstawne uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli przez użytkownika działki może być przesłanką do odłączenia dostawy energii na kontrolowanej działce.

8. W uzasadnionych przypadkach Zarząd ROD może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli całości sieci energetycznej, która może się wiązać z zamknięciem dopływu energii dla całego ogrodu. Z przebiegu kontroli zespół sporządza protokół z podaniem ustaleń i ewentualnych zaleceń, przedstawiając go Zarządowi.

& 7

MODERNIZACJA SIECI ENERGETYCZNEJ

1. Zarząd ROD jest zobowiązany do inicjowania zmian skierowanych na poprawę stanu sieci pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa jej użytkowników, zgodnie z obowiązującymi normami oraz uniemożliwienia nielegalnego poboru energii.

2. Podliczniki powinny być zamontowane przez elektryka działkowego oraz zaopatrzone w atest wymagany powszechnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zabrania się ingerowania w funkcjonowanie podlicznika i sieci ogrodowej.

4. Zerwanie plomby na skrzynce z licznikami może stanowić przesłankę do zastosowania w stosunku do winnego tego zdarzenia działkowca odłączenia dostawy energii elektrycznej do działki do czasu wyjaśnienia sprawy.

& 8

NIELEGALNY POBÓR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. Za nielegalny pobór energii elektrycznej należy uznać w szczególności:

a) podłączenie się do sieci energetycznej z pominięciem podlicznika

b) ingerencję w funkcjonowanie podlicznika, która wpływa na wskazanie ilości zużycia energii

& 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dla użytkownika lub użytkowników działek, u których zostanie stwierdzony nielegalny pobór energii (par.8) lub zostaną wykryte czynności wymienione w par.7 pkt 3 i 4, jako niezgodne z zaleceniami niniejszego regulaminu , zostanie on obciążony stratami energii elektrycznej za dany rok.

2. Niezależnie od obciążenia, o którym mowa w pkt. 1 , a które należy traktować jako należność za udowodnioną kradzież dokonaną na szkodę Związku, Zarząd ROD może pozbawić członkostwa i prawa użytkowania działki.

& 10

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Członków ROD SZAFIREK.

2. Wszelkie wątpliwości działkowców w sprawie powyższego regulaminu należy zgłaszać na piśmie członkom Zarządu Rod.