Regulamin użytkowania i dozoru wody

Regulamin użytkowania i dozoru wody na terenie ROD

I. Montaż wodomierzy

1. Działkowiec, który zamierza korzystać z sieci wodociągowej na swojej działce powinien zgłosić ten fakt na piśmie do Zarządu Ogrodu oraz zapoznać się z ustaleniami niniejszego regulaminu. Zakupu wodomierza dokonuje Zarząd i zleca jego wymianę osobie odpowiedzialnej za wodę na ternie ROD. Wszelkie koszty związane z zakupem montażem lub wymianą wodomierza pokrywa użytkownik działki.

2. Zabezpieczenie wodomierza na działce przed kradzieżą, uszkodzeniem i działaniem mrozu, działkowiec dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Usytuowanie wodomierza powinno odpowiadać następującym warunkom:

a. musi być zapewniona możliwość odczytu wskazań licznika i kontroli stanu plomb,

b. przed wodomierzem, tj. od strony dopływu wody do niego, powinien być zainstalowany zawór odcinający wodę,

c. przez wodomierz powinna przepływać cała ilość wody wodociągowej pobieranej na danej działce,

d. od strony dopływu wody do wodomierza zabrania się montowania trójników lub innych urządzeń umożliwiających czerpanie wody,

e. zamontowane wodomierze będą plombowane

f. Podstawą prawną określającą sposób użytkowania wodomierzy oraz warunki ich wymiany jest Prawo o Miarach i Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. Wodomierze z legalizacją pierwotną są dopuszczone do użytku na okres 5 lat, a po tym czasie podlegają obowiązkowi ich wymiany lub legalizacji na koszt działkowca.

II. Odbiór zainstalowanych wodomierzy

1. Odbioru wodomierza, jego zaplombowanie i odczytu stanu zużycia dokonuje osoba upoważniona przez Zarząd w obecności użytkownika działki.

2. Osoba upoważniona przez Zarząd sporządza z montażu protokół montażu lub wymiany wodomierza.

III. Okresowa kontrola wodomierzy

1. Działkowcy posiadający zainstalowany wodomierz zobowiązani są do udostępnienia go do kontroli członkom Komisji Wodnej na każde ich żądanie.

2. Komisja Wodna ma prawo przeprowadzać rutynową kontrolę poprawności korzystania z wodomierzy oraz na każde polecenie Zarządu. Z przeprowadzonych kontroli członkowie komisji sporządzają protokoły pokontrolne, które są odpowiednio przechowywane w aktach Ogrodu.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego użytkowania wodomierza przez działkowca, czynienia trudności Komisji Wodnej przez niego podczas kontroli lub uchylania się przed kontrolą, Komisja Wodna ma obowiązek szczegółowo opisać ten fakt w protokole pokontrolnym. Następnie występuje do Zarządu z wnioskiem o wyciągnięcie konsekwencji wobec danego działkowca.

4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może obciążyć działkowca stratami wody poniesionymi przez ogród w danym roku.

5. W przypadku udowodnienia kradzieży wody Zarząd nakłada na działkowca, któremu udowodniono kradzież wody, ryczałt wysokości 3 zł od metra działki miesięcznie przez okres otwarcia wody za trzy lata wstecz.

IV. Ustalenia końcowe

1. Zarząd upoważnia osobę do dokonania odczytu wodomierzy przynajmniej raz w roku. Informacja o dokonywanych odczytach wodomierzy podana będzie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej. Zużycie wody zostanie obliczone na podstawie różnicy wartości odczytów na wodomierzu w poprzednim i bieżącym roku. Co roku zarząd naliczy odpowiednio do indywidualnego zużycia zaliczkę na dany rok

2. Nie dopuszcza się możliwości demontażu wodomierza na okres zimy. W przypadku uszkodzenia plomb na wodomierzu lub samego wodomierza należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt członkom Zarządu lub osobie odpowiedzialnej za wodę na terenie ROD, celem ustalenia dalszego toku postępowania.

3. Różnicę stanu licznika głównego i podliczników na działkach pokrywają solidarnie wszyscy działkowcy, po równo dla każdej działki.

4. Wszelkie wątpliwości działkowców w sprawie niniejszego regulaminu należy zgłaszać na piśmie członkom Zarządu.